Privacy Policy

Gastouderopvang Oerliefde

 

Gastouderopvang Oerliefde hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

 

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderopvang Oerliefde houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Gastouderopvang Oerliefde ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Gastouderopvang Oerliefde

Adres:

Krompad 9, 8539 RN Echtenerbrug 

Contactpersoon:

Malouke Blom-Heij

info@gastouderopvangoerliefde.nl

 

Je persoonsgegevens worden door Gastouderopvang Oerliefde verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten, bieden en begeleiden van gastouderopvang, een vorm van kinderopvang waarvoor je als ouder recht hebt op kinderopvangtoeslag;
 • Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de GGD (persoons)gegevens bij mij opvraagt in het kader van hun taak als toezichthouder kinderopvang.

 

Minderjarigen

 • Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming geef je zodra je jouw kind bij mij inschrijft.

 

Bewaartermijn

 • Gastouderopvang Oerliefde bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De fiscale bewaartermijn is 7 jaar. 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens die ik van jou heb vernietigd.

 

Rechten omtrent je gegevens

 • Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je heb. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van onze verwerkers.

 

Klachten

 • Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met mij contact op te nemen. Kom je hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als je naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact op met:

Malouke Blom-Heij

info@gastouderopvangoerliefde.nl